Nalezené produkty
Search - SP Page Builder
Search - Kategorie
Search - Kontakty
Search - Obsah
Search - Kanály
Search - Štítky
 x 

Reklamace

  • Reklamační řízení probíhá dle zákona o ochraně spotřebitele do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou jinak.

  • Zboží k reklamaci je možné přinést osobně nebo zaslat poštou, nejlépe po telefonické dohodě, či s detailním popisem problému.

  • Zboží k reklamaci přijímáme z hygienických důvodů pouze čisté!

 

REKLAMACE SEDLA:

Sesednutí vycpávky sedla není možno klasifikovat jako vadu výrobku a tudíž se na něj reklamace nemůže vztahovat! Docpání není záruční oprava a je zpoplatněno!

Je nutné také dávat pozor na uzavření třmenových zámků - třmenové zámky nesmí být při ježdění nikdy otevřeny v zájmu funkčnosti a bezpečnosti výrobku! Pokud se zámek poškodí díky jeho neuzavření nelze toto považovat za vadu výrobku a nelze na takto poničený zámek uplatňovat reklamaci!

 

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE - ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ:

Společnost EQUIMONARCH, s. r. o., IČ: 26013029, se sídlem V dolích 40/17, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5 (dále jen "prodávající"), tímto v souladu s ust. § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále také jako „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

Práva kupujícího z odpovědnosti za vady a proces reklamace se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc/zboží při převzetí nemá vady ve smyslu ust. § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Kupující je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat včetně neporušenosti obalů.

Kupující je oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vady, která se u zboží vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. To neplatí v případě vady, pro kterou byla ujednána nižší cena.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o běžné opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním, údržbou nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací či úmyslným poškozením.

Sesednutí vycpávky sedla není možno klasifikovat jako vadu výrobku a tudíž se na něj reklamace nevztahuje. Docpání je zpoplatněno. Třmenové zámky nesmí být při jízdě nikdy otevřeny v zájmu funkčnosti a bezpečnosti výrobku! Pokud se zámek poškodí z důvodu jeho neuzavření, nelze toto považovat za vadu výrobku a nelze na takto poničený zámek uplatňovat reklamaci.

Nemá-li věc sjednané vlastnosti dle ust. § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, má kupující právo požadovat bezplatné odstranění vady nebo může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy.

Kupující může uplatnit reklamaci osobně v sídle a provozovně prodávajícího na adrese V dolích 40/17, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, nebo prostřednictvím poštovního přepravce.

Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující svá práva z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Dále prodávající vystaví kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

 

Otevírací doba
kamenné prodejny

  • Po - Pá
    9:00 - 11:30
    12:00 - 18:00
  • So 9:00 - 12:00 

 

Kontakt